Predavatelji


Vabljeni predavatelji:
Denis Arčon
Tomaž Mertelj
Rok Žitko
Jernej Fesel Kamenik
Borut Paul Kerševan
Matjaž Perc
Miha Ravnik

Ostali predavatelji:
Miha Devetak
Marko Gosak
Matjaž Kavčič
Sabina Markelj
Marko Petrič
Tomaž Požar
Matej Praprotnik
Brigita Rožič
Andrej Vilfan

Plakati


P01

Matej Babič

Brownovo gibanje pri robotsko lasersko kaljenem orodnem jeklu

P02

Franci Bajd

Analiza velikosti razgradnih produktov trombolize v odvisnosti od hitrosti toka krvi

P03

Matej Bobnar

NMR Meritve in Fizikalne Lastnosti Monokristalnega d-Al-Ni-Co Kvazikristala

P04

Vid Bobnar

Relaksorski dielektrični dinamični procesi v reduciranem poli(viniliden florid-trifloretilen) kopolimernem sistemu

P05

Klemen Bučar

Razpadni časi helijevih dvojno vzbujenih stanj v homogenem električnem polju

P06

Matej Cvetko

Orientational ordering in homogeneous mixtures of nematic liquid crystals and nanoparticles

P07

Luka Debenjak

Prototip detektorja sevanja Čerenkova za spektrometer Kaos

P08

Jure Drobnak

Vpliv nove fizike in kromodinamskih popravkov prvega reda na razpade top kvarka

P09

Samir El Shawish

Urejanje koloidnih ionskih molekul na dvodimenzionalnem periodičnem substratu

P10

Andreja Eršte

Vpliv pogojev priprave na posamične prispevke k dielektričnemu odzivu CaCu3Ti4O12 tankih plasti

P11

Cene Filipič

Vpliv magnetnega polja na fazne prehode v PrAlO3

P12

Aljaž Godec

Molekularni transport v 2D urejenem poroznem mediju

P13

Anton Gradišek

Raziskave kovinskih materialov za shranjevanje vodika z jedrsko magnetno resonanco

P14

Ana Hočevar

Geometrija trorazseznih skupkov lipidnih vesiklov

P15

Ana Hočevar

Univerzalnost strukture naravnih poligonalnih pokritij ravnine

P16

Tilen Huljev Čadez

Časovni razvoj kvantnte prepletenosti med letečimi kubiti

P17

Matjaž Humar

Električno moduliranje valovne dolžine laserja v kapljicah tekočega kristala

P18

Simon Jazbec

Električne in magnetne lastnosti µ-Al4Mn kompleksne kovinske spojine

P19

Peter Jeglič

Magnetizem molekularnega superprevodnika Cs3C60

P20

Dalija Jesenek

Dvojni vrh v specifični toploti kapaciteti v mešanicah tekočega kristala in nanodelcev

P21

Alojz Kodre

Absorpcija rentgenske svetlobe v atomarnem ceziju in ksenonu v območju robov L

P22

Gašper Kokot

Meritve tekočinskega toka povzročenega z umetnimi migetalkami

P23

Adrijan Levstik

Polaroni v magnetoelektrikih K3F5F15 in K3F2Cr3F15

P24

Ajasja Ljubetič

Vpliv lipidov na konformacijski prostor spinskega označevalca na membranskem proteinu

P25

Andrej Mihelič

Kotna porazdelitev fotoelektronov polariziranih atomov neona

P26

Miha Mihovilovic

Konfiguracija in kalibracija spektrometra BigBite za eksperiment E05-102

P27

Nikola Novak

Elektromehanski odziv (Pb(Mg1/3Nb2/3)O3)0,74-(PbTiO3)0,26 feroelektričnega relaksorja blizu morfotropne fazne meje

P28

Andrej Petelin

Nematske fluktuacije in mehka elastičnost v tekočekristalnih elastomerih

P29

Tine Porenta

Polarizacija v tekočekristalni kapljici kot posledica nehomogenosti nematske ureditve

P30

Anton Potočnik

EPR in NMR meritve pod visokimi tlaki na alkalo-dopiranih fulerenih

P31

David Seč

Vsiljeno nihanje verige koloidnih delcev v nematskem tekočem kristalu

P32

Igor Serša

Študij zmrzovanja z dinamičnim slikanjem z magnetno resonanco

P33

Janez Stepišnik

Raziskave dinamike polimerov z novo NMR metodo

P34

Ljupka Stojchevska

Raziskava dinamike kvazidelčne relaksacije v monokristalih SmFeAsOF

P35

Daniel Svenšek

Dolgi polimeri: pakiranje v nematsko kapljico

P36

Andreja Šarlah

Dinein - struktura in funkcija dvoglavega molekularnega motorja

P37

Iztok Urbančič

Kaj odražajo gibalni vzorci amfifilnih spinskih označevalcev v lipidnih membranah?

P38

Stanislav Vrtnik

Anizotropne fizikalne lastnosti kompleksnih kovinskih spojin Al13Fe4 in Al13(Fe,Ni)4

P39

Bojan Zajec

Zaporna plast za vodik: neučinkovita plast ali učinkovita plast z luknjami

P40

Primož Ziherl

Kontinuumska teorija gručastih morfologij mehkih koloidov

P41

Andrej Zorko

Magneto-elastični efekti na trikotnega spinski mreži NaMnO2

P42

Gašper Žerovnik

Uporaba kovariančnih matrik za oceno negotovosti v reaktorskih preračunih

P43

Matjaž Žitnik

Interferenca poti preko oddaljenih resonanc in robov